Postoje li adekvatna obrazloženja: Na službena putovanja potrošili 280.000 maraka

0

Obrazloženja kao što su radni ručak, radna večera, radni sastanak s članovima delegacije nisu dovoljna za utvrđivanje osnovanosti i opravdanosti nastanka troškova

Putni troškovi koji se odnose na kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH lani su iznosili 280.333 marke. Od toga, na službena putovanja u inozemstvo odnosi se 274.205 KM. Ostalih 6.127 KM potrošeno je na službena putovanja u zemlji. 

Forumi i sastanci 

Konstatirali su to državni revizori u izvještaju o reviziji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara za prošlu godinu. Iako je konstatirano da su troškovi manji za 19.524 KM, službena putovanja uglavnom su se odnosila na kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara radi prisustvovanja međunarodnim konferencijama, forumima, sastancima.

No, ono što je bilo zabrinjavajuće, a što su revizori utvrdili, jeste da u Generalnom sekretarijatu ne postoji plan službenih putovanja.

– Nepostojanje plana za posljedicu ima otežano planiranje sredstava za ove namjene, organizacione probleme tokom realiziranja službenih putovanja i potencijalno uvećane troškove zbog neblagovremene kupovine aviokarata, rezerviranja hotela – istakli su revizori.

Naglašeno je i to da je generalni sekretar donio odluku o imenovanju radne grupe za izradu internog akta kojim će biti definirano područje troškova službenih putovanja, a sve radi utvrđivanja jasnog plana posjeta, brojnosti delegacija i njihovog sastava, korištenja VIP salona na putovanjima.

Nastanak troškova

– Uočili smo da prilikom korištenja sredstava reprezentacije na službenim putovanjima u inozemstvu, ne postoje adekvatna obrazloženja povoda nastanka troška. Smatramo da obrazloženja kao što su radni ručak, radna večera, radni sastanak s članovima delegacije nisu dovoljna za utvrđivanje osnovanosti i opravdanosti nastanka troškova kako je definirano internim aktima – navedeno je.

Naknade za produženi rad 

Revizori su naveli da su prošle godine isplaćivane i naknade za produženi rad u iznosu od 20.918 KM. Ova naknada najvećim je dijelom isplaćivana vozačima u kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara te tehničkom sekretaru i referentu za administrativno-tehničke poslove u kabinet predsjedavajućeg – rečeno je.

Brojke

6.127 KM potrošeno je na službena putovanja u zemlji  

274.205 KM dato na službena putovanja u inozemstvo