BOSNAINSPEKT za poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta i atestiranje roba i usluga d.o.o. Sarajevo Sarajevo-Centar

0

033/535-066

HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIĆA 18

Centar Sarajevo

KANTON SARAJEVO

FBIH

Tehničko ispitivanje i analiza

STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI